Zondag 3 januari 14.30 uur

Puttershoek 3 januari 2021

Tekst: Johannes 1:14

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Thema: Het Woord werd mens:

1. Zijn komen
2. Zijn wonen
3. Zijn volheid

Liturgie:

Psalm 85: 1
Lezen: Johannes 1: 1-18
Psalm 98: 1
Psalm 40: 5
Psalm 97: 6

Leestip:

  • 1 Korinthe 15: 35-58 (heerlijkheid door en na de dood)
  • Hebreeën 4 (Hogepriester in alles verzocht geweest)
  • 2 Petrus 1 (heerlijkheid van Christus gezien)

Citaat: ‘Hij die de Zoon van God was, heeft om uit de maagd Maria te kunnen worden geboren, de gestalte van een slaaf aangenomen (vgl. Fil 2:7) en is de zoon van de mens is geworden; Hij bleef wat Hij was, en nam aan wat Hij niet was; Hij werd datgene waarin Hij minder is dan de Vader (vgl. Joh 14:28), en bleef altijd in datgene waarin Hij één is met de Vader (vgl. Joh 10:30). Augustinus.

Geloofsbelijdenis art. 26 NGB:

Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige Middelaar en Voorspraak, Jezus Christus, de Rechtvaardige. Hij is om deze reden mens geworden door de Goddelijke en de menselijke natuur samen te verenigen. Het doel is dat wij mensen toegang zouden hebben tot de Goddelijke Majesteit. Anders was de toegang voor ons gesloten.

Tent der ontmoeting

Afbeelding: de tabernakel in de woestijn. Jezus heeft onder ons ‘getabernakeld’.

Gespreksvragen:

1. De apostel Johannes beschrijft niet op de wijze als Lukas de geboorte van de Heere Jezus. Toch geeft hij veel (aanvullende) informatie. Noem eens enkele belangrijke ‘toevoegingen’ ten opzichte van het Lukas-evangelie?

2. Lees Johannes 1: 1 en 2. Wat of wie wordt met het ‘Woord’ bedoeld? En sinds wanneer is dat Woord er?

3. Het ‘Woord’ is ‘vlees geworden’. Wat wordt hiermee bedoeld? Heeft de Heere Jezus ‘zondig vlees’ gehad?

4. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen het ‘eeuwige Woord’, het ‘beschreven Woord’ en het ‘vlees geworden Woord’. Leg dat eens uit.

5. De Heere Jezus heeft onder de mensen gewoond. Letterlijk: ‘getabernakeld’. Wat wordt hiermee bedoeld?

6. Johannes en Petrus (zie leestip) schrijven dat zij de heerlijkheid van de Zoon van God hebben aanschouwd. Wanneer was dat? Wat hebben ze toen mogen zien?

7. Hoe kunnen wij heerlijkheid zien in Christus? Heeft u al heerlijkheid in Hem gezien?

Voor de kinderen:

1. Het ging vandaag over een best wel moeilijke tekst: ‘het Woord is vleesgeworden’. Wat wordt bedoeld met het Woord? Antwoord: alles dat G……….. tot de m…………. heeft gezegd.

2. Het Woord werd vlees. Daarmee wordt bedoeld dat de Heere Jezus …………………. werd. Wat moet op de stippellijn staan? Antwoord: a) een engel, b) een mens.

3. De Heere Jezus heeft onder de mensen gewoond. Eigenlijk staat er ‘getabernakeld’. Kijk eens goed naar het plaatje en vul de zin eens in: de tabernakel was een t…………….. die telkens weer moest worden afg………….. en weer moest worden opge……………..

4. Drie discipelen hebben eens op de ‘berg van de verheerlijking’ gezien hoe de Heere Jezus heerlijkheid van God kreeg. Welke discipelen waren dat? Antwoord: a) Petrus, Thomas en Jakobus, b) Filippus, Johannes en Mattheus, c) Petrus, Johannes en Jakobus. Welke is juist?