Zondag 28 november 10.00 uur

Ps. 38: 6
L.v.M. : 1
Romeinen 7:7-26
Ps. 51: 1,2
Ps 143:2
Ps 6:4
HC 2

Thema:  De zondaar en Gods wet

  1. Het nut van de wet.
  2. De eis van de wet.
  3. De overtreding van de wet.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 2

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Wat betekent het woordje ‘ellende’ in de Heidelbergse Catechismus?

2. In de preek wordt gesproken van besef van zonde en schuld bij Kaïn, Ezau, Saul, Achab en Judas. Weten jullie nog wat erover gezegd is en waarom dat geen échte ellendekennis was?

3. Kunnen wij, mensen, ons helemaal houden aan de wet van God? Indien nee, Wie wel en waarom is dat zo belangrijk?

Ouderen

1. In de preek wordt gesproken over ‘de ellende van onze ellende’. Wat betekent dat?

2. Hoe werkt de wet ‘als tuchtmeester tot Christus’?

3. Er wordt in de preek diep ingegaan op de eis van de wet (tweede gedachte). God liefhebben en de naaste liefhebben. Kunt u nog eens terughalen wat daarover gezegd wordt?