Zondag 9 januari 15.30 uur

Ps. 119: 83
Ps.2: 7
Romeinen 5: 1-11
Ps. 25: 7
Ps. 3: 2
Ps. 27:7
Ps. 62: 1
Zondag 7

Them: Het Zaligmakend Geloof.

  1. Een scheidslijn trekt onder de mensen,
  2. Bestaat in een zekere kennis en een hartelijk vertrouwen,
  3. Zich verlaat op wat in het Evangelie beloofd is.

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 7

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. In de preek wordt gezegd dat er een ‘overvloed van genade’ is. Wat betekent dat precies?

2. Kan je aangeven wat volgens de Heidelbergse Catechismus een echt, een waar geloof is?

3. Waarom worden de 12 artikelen ‘de apostolische geloofsbelijdenis’ genoemd?

Ouderen

1. Strekt de zaligmakende genade zich uit over alle mensen? Hoe staan wij in de gereformeerde traditie tegenover de algemene verzoening?

2. Kunt u woorden geven aan ‘Alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen’ (antwoord 20)?

3. In de preek wordt gesproken van het wezen van het geloof én van de oefeningen van het geloof. Kunt u omschrijven wat daarmee bedoeld wordt?