Zondag 6 februari 10.00 uur

Ps. 66: 1
10 Geb. 9
Handelingen 17-22-34
Ps. 89: 3
Ps. 89: 6
Ps. 33: 6
GdH: 1
HC9

Thema: ‘God, de Vader’

  1. Een eeuwig Vader
  2. Een almachtig Vader
  3. Een barmhartig Vader

Vragen bij preek ds. J. van Haaren: Heidelbergse Catechismus Zondag 9

Hierbij enkele vragen n.a.v. de leespreek. Deze vragen kunt u zowel voor als na de preek doornemen. De vragen zijn gebaseerd op de preek. Daarom is het aan te bevelen dat de vragen vooraf worden doorgenomen, zodat gericht geluisterd kan worden en de preek verder doordacht kan worden. Het zijn per groep (kinderen en ouderen) slechts enkele vragen om de drempel om ze door te nemen zo laag mogelijk te houden. De Heere zegene Zijn Woord en de overdenking van onze geliefde Heidelbergse Catechismus aan onze harten!

Kinderen

1. Welke drie Personen zijn er in de Goddelijke Drieëenheid?

2. Hoe kunnen we God leren kennen?

3. Wat betekent het voor jou dat God de Vader de Almachtige is?

Ouderen

1. Wat is het wezenlijk verschil tussen geloven aan God de Vader en geloven in God de Vader?

2. Kunt u uitleggen wat Paulus schrijft ‘door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid’?

3. In de preek staat dat in de woorden ‘dat de eeuwige Vader, Die de Schepper is van hemel en aarde, en alles onderhoudt en regeert, om Zijns Zoons Christus’ wil mijn God en Vader is’ een wondervol heilgeheim is begrepen. Kunt u dat uitleggen? Herkent u dat in uw leven?