Zondag 13 maart 14.30 uur

Ps. 102: 1
Ps. 102: 15
Mattheüs 24: 1-14
Ps. 25: 8, 9, 10
Ps. 68: 6, 7
Ps. 116: 7, 10, 11

Thema: Het einde van de eindtijd:

  1. De tekenen
  2. De volharding
  3. De zaligheid

Citaat: ‘ O, wat een groot verschil is er tussen ons werk en onze vergelding, tussen ons kruis en onze kroon! Doch, nog een kleine tijd, jaar een zeer kleine tijd en de kroon zal ons worden opgezet. De tijd is kort, zegt de ​apostel 1 Korinthe 7: 29. Wij staan gereed om ons zeil te strijken, wij naderen de oever en daar zullen we gekroond worden. O gebruik de tegenwoordige tijd tot Gods eer! De kroon is nabij, de tijd gaat snel, daarom werk terwijl het dag is. ’ Thomas Watson, De kroon der rechtvaardigheid (preek bij begrafenis van Thomas Hodges.

Geloofsbelijdenis: art. 37 NGB:
Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, van den Heere verordend (die allen creaturen onbekend is), gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is , met grote heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. (…)

Gespreksvragen:

1. De discipelen vragen de Heere om onderwijs over ‘de laatste dingen’. Doet u dat ook? En hoe kunt u dat onderwijs krijgen?

2. De Heere Jezus trekt een parallel tussen de verwoesting van Jeruzalem en de wederkomst.

3. Verschillende tekenen die voorafgaan aan de val van Jeruzalem en aan de wederkomst van Christus worden genoemd. Welke?​
4. In hoeverre kunnen al die rampen en moeiten – oorlog, ziekte, verdrukking – ‘medewerken ten goede’ volgens Rom. 8: 28?

5. De christen moet te midden van al die moeilijke zaken ‘volharden’. Wat is dat? Waarom is de geestelijke wapenrusting in die volharding (Efeze 6) zo nodig?

6. De Heere belooft: wie volhardt tot het einde, zal zalig worden. De kanttekenaren verwijzen naar: Matth. 10:22; 24:13. Luk. 21:19. Openb. 2:7, 10. Zoek er eens enkele op.

7. Wat is het ontvangen van ‘de zaligheid’?

Voor de kinderen:

1. De Heere Jezus vertelt dat voordat Hij terugkomt naar deze aarde er heel erge dingen gebeuren, zoals …………………………

2. Als je de Heere lief hebt moet je ………………………. voor alles wat op aarde kan gebeuren. Wat moet op de stippellijn staan: a) erg bang, b) niet bang.

3. Een oorlog, zoals dat nu gebeurt in Oekraïne, is heel erg. Waarom? Toch heeft Heere Jezus gezegd dat er oorlogen zullen zijn tot dat Hij ……………………………. (vul maar in).