Zondag 19 juni 14.30 uur

Tekst: Numeri 11: 27-29:

27 Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide: Eldad en Medad profeteren in het leger.

28 En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: Mijn heer Mozes, verbied hun.

29 Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!

Thema: Pinksterfeest in de woestijn:

  1. De zonde van het volk
  2. De gave van de Geest
  3. De vrees van Jozua
  4. De gestalte van Christus
  5. De bede van Mozes

Liturgie:

Psalm 102: 9, 10

Psalm 102: 12

Lezen: Numeri 11: 11-30

Psalm 119: 1, 3, 7

Psalm 119: 86, 87

Psalm 143: 10, 11

Citaat: “Het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een dauw van de Heere, als druppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, noch mensenkinderen verbeidt (Micha 5:6). Evenals wij opmerkten dat de zachte avonddauw, ongemerkt op Juda’s dorre heuvelen neerdalend, leven gaf aan iedere plant, het gras deed uitspruiten en de bloemen hun liefelijkste geuren in het rond deed verspreiden, zo zal het bekeerde Israël ook zijn, als het gelijk de dauw over de dode, dorre wereld komen zal”. R Robert Murray M’Cheyne, predikant te Schotland.

Leestip:

Joel 2 (belofte gegeven)

Hand. 2: 1-18 (belofte vervuld)

Psalm 133 (leven door Gods Geest)

Gespreksvragen:

1. Waarom mopperde het volk zo? Herkent u iets in de houding van het volk?

2. Hoe gaat de Heere antwoorden? Wat belooft Hij Mozes?

3. Wie moesten naar het heiligdom komen (de zeventig)? Aan welke eisen moesten zij voldoen?

4. De Heere deelde de Geest die Hij aan Mozes had gegeven ook uit aan deze zeventig. Ging dat ten koste van de gaven die Mozes mocht ontvangen?

5. De oudsten gingen profeteren. Wat is dat? Waarom is dit een voorteken van wat er met Pinksteren gebeurde?

6. Twee mensen waren niet gekomen, maar gingen toch profeteren. Waarom vond Jozua dat niet goed?

7. Wat bedoelt Mozes met de verzuchting dat hij wel wenste dat heel het volk mocht profeteren? Wat moeten wij vandaag met deze verzuchting doen?

Voor de kinderen:

1. Het volk van Israël mopperde op de Heere. Waarom?

2. Ben jij wel eens boos op het eten dat je krijgt? Zo van ‘bah, dit lust ik echt niet’? Mag dat?

3. Hoeveel mannen moesten naar de tabernakel komen?

4. Wat waren de namen van twee mannen die niet naar de tabernakel waren gekomen?

5. Waarom mocht Jozua deze twee mannen niet laten stoppen met ‘preken’?