zondag 7 januari 14.30 uur

Psalm 25: 1, 6

Psalm 25: 7

Lezen: Lukas 2: 21-40

Psalm 92: 3, 7, 8

Lofzang van Simeon: 1, 2

Psalm 134: 3

Psalm 43: 5


Tekst: Lukas 2: 36-38:

36 En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit den stam van Aser. Deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.

37 En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden God dienende nacht en dag.

38 En deze te dierzelver ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

Thema: Lessen uit het leven van Anna:

1) Haar verleden

2) Haar heden

3) Haar toekomst

Leestips:

Psalm 27 (de dienst van de Heere)

Psalm 92 (grijze ouderdom)

Citaat: “De bedaagde profetes is er een sprekend bewijs van, hoe de Heere God genadiglijk een zegen wil gebieden over het geregeld en heilbegerig verschijnen in Zijn huis. Gemakkelijk had zij zich kunnen verontschuldigen. om niet meer naar den tempel te gaan. (…) Anna had het mooiste en zoetste uur gemist, als zij niet getrouw ware gebleven aan de erve der vaderen; immers, juist in den tempel, hoe geestelijk vervallen, mocht zij Immanuël ontmoeten, en met haar hart Kerstfeest vieren”. Ds E. van Meer, 1950.

Belijdenis: art. 27a NGB:

VAN DE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK
Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heiligen Geest.
Deze Kerk is geweest van den beginne der wereld af, en zal zijn tot den einde toe; gelijk daaruit blijkt, dat Christus een eeuwig Koning is, Dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. (…)

Afbeelding met grond, buiten, gebouw, stap

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: tempel in de tijd van Jezus’ geboorte

Gespreksvragen:

1. Als we het leven van Anna zien, is er een opmerkelijk verschil met de stam van Aser en Anna. Lees eens wat over Aser werd gezegd in Genesis 49: 20 en hoe Aser met deze zegening omging (Richteren 1: 31-32).

2. We zien dat Anna het kruis van het weduwschap niet verbitterd heeft gedragen. Waaruit blijkt dat? Wat lezen we over het verdriet in Psalm 10: 14?

3. Anna was zeer  getrouw in het komen ‘naar de kerk’. We zien dat vaker in de bijbel, dat de Heere juist in zijn ‘dienst’ (tempeldienst of tabernakeldienst) en tijdens de prediking Zijn genade wil schenken. Lees maar eens wat Asaf hierover schrijft in psalm 73: 16-17.

4. Wij lezen dat Anna veel in het gebed was (vasten en bidden). Wat is ‘vasten’ en waarom gaat dat gepaard met ‘bidden’?  Wat waren voor Anna in het bijzonder de gebedspunten? Wat kunnen wij daarvan leren?

5. Anna voegt zich bij Simeon en zegt ook iets. Wat  heeft zij ‘beleden’?

6. Na de ontmoeting met de Zaligmaker gaat Anna ‘verkondigen’. Naar wie gaat zij en waarom naar deze mensen?  Als u destijds in Jeruzalem zou hebben gewoond, zou Anna bij u op bezoek zijn gegaan?

Voor de kinderen:

1. Hoe oud was Anna? Had Anna een ‘fijn’ leven?

2. Anna was vaak in de tempel te vinden. Op de ‘zondag’ en op de andere dagen. Waarom deed ze dat?

3. Welke man komt naar de tempel en neemt het kind Jezus in zijn armen? Zijn naam is ………………..

4. Als Anna de Heere Jezus heeft geien, gaat zij: a) thee drinken, b) gezellig kletsen met andere vrouwen, c) met vakantie, d) mensen vertellen dat de Zaligmaker is gekomen. Welk antwoord is juist?